Одлука о препоруци за измјену цијена резервног снабдијeвања

Обавјештење о измјени цијена резервног снабдијевања за купце категорије потрошње 110 kV

Мјешовити Холдинг

«Електропривреда Републике Српске»

Матично предузеће а.д.

ТРЕБИЊЕ

Број: 1.1/03/2-1214-3/17

Датум: 20.07.2017. године

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број: 75/04 и 78/11) и члана 48. Статута МХ «ЕРС» Матично предузеће а.д. Требиње, а у вези са утврђивањем цијене електричне енергије за резервно снабдијевање, Управа Матичног предузећа је, на сједници одржаној дана 20.07.2017. године, донијела

О Д Л У К У

о препоруци за измјену цијена резервног снабдијeвања

I

Имајући у виду начин формирања цијена резервног снабдијевања крајњих купаца у Републици Српској, у циљу усклађивања са Одлуком о измјени Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК, број 04-28-5-226-1/17 од 28.06.2017. године, Управа Матичног предузећа препоручује надзорним одборима зависних предузећа електродистрибуција доношење одлуке о измјени цијена резервног снабдијевања за купце категорије потрошње 110 kV, како слиједи.

У Табели са исказаним тарифним ставовима за резервно снабдијевање, јединичне цијене за крајње купце категорије потрошње 110 kV мијењају се и гласе:

(НАПОМЕНА: Табела 1) Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца на 110 kV, налази се у документу ''Одлука о препоруци за измјену цијена резервног снабдијeвања'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца се не мијења.

II

Зависна електродистрибутивна предузећа (у функцији резервног снабдјевача) дужна су у складу са чланом 14. Правилника о снабдијевању квалификованих купаца, објавити Одлуку о измјени Одлуке о тарифним ставовима за разервно снабдијевање ради информисања купаца на својој интернет страници и огласној табли, најкасније до 28.07.2017. године.

Одлука о измјени Одлуке о тарифним ставовима за разервно снабдијевање ће се примјењивати за обрачун испоручене електричне енергије од 01.07.2017. године.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, доставља се зависним електродистрибутивним предузећима и објавиће се у „Службеном билтену Електропривреда Републике Српске“.

В. Д. Генерални директор

др Жељко Ковачевић