Одлука о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијевања

Обавјештење о измјени цијене резервног снабдијевања за купце из категорије потрошње 110 kV

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Надзорни одбор

Број: НО-7201/18

Датум: 25.05.2018. године

На основу члана 44. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој и члана 6. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор у посебном поступку изван сједнице 25.05.2018. године, телефонским путем донио је:

О Д Л У К У

о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијeвања

I

Доноси се одлука о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијевања за купце из категорије потрошње 110 kV, како слиједи:

(НАПОМЕНА: Табела 1) Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца на 110 kV, налази се у документу ''Одлука о измјени цијене енергије резервног снабдијeвања'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)

II

Цијена електричне енергије купаца из категорије потрошње на 35 kV и 10 kV напону се не мијења.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.05.2018. године.

Предсједник Надзорног одбора

Никола Крагуљ