Педесет трећа годишња сједница скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Педесет трећа годишња сједница скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој одржаће се дана 11.12.2023. године (понедјељак) у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77. у Добоју, са почетком у 11,00 часова.

На основу члана 267. и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 44. тачка 4. Статута МХ „ЕРС” МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Надзорни одбор

С А З И В А
Педесет трећу годишњу сједницу скупштине акционара
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Педесет трећа годишња сједница скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој одржаће се дана 11.12.2023. године (понедјељак) у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77. у Добоју, са почетком у 11,00 часова.
За сједницу се предлаже сљедећи:
Дневни ред:

1. Именовање радних тијела (предсједника скупштине, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање)

2. Разматрање и усвајање записника са 51. и 52. ванредне сједнице скупштине акционара

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора

5. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2022. годину

6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора за 2022. годину

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2022. годину

8. Разматрање приједлога расподјеле нето добити и доношење Одлуке о расподјели нето добити МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој остварене у 2022. години

9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају Grant Thornton за 2022. годину

10. Доношење одлуке о престанку рада ХЕ „Пакленица и Цијевна 3“ д.о.о. Добој

11. Разно

У случају да се 53. годишња сједница скупштине акционара не одржи дана 11.12.2023. године, поновљена скупштина акционара одржаће се дана 18.12.2023. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право да учествују у раду скупштине имају сви акционари, лично или заступани по пуномоћницима.
Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа или овлашћеног лица.
Припремљени материјал по предложеном дневном реду може се ставити на увид заинтересованим акционарима сваког радног дана од дана објављивања овог позива до одржавања скупштине, у термину од 8,00 до 14,00 часова у стручној служби предузећа.
Материјал за сједницу скупштине акционара можете погледати на интернет страници www.elektrodoboj.net.
Право учешћа и право гласа на скупштини имају акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на десети дан прије дана одржавања скупштине акционара, односно 1.12.2023. године.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду скупштине акционара.У Добоју, 7.11.2023. године
Број: НО-11782/23
Предсједник Надзорног одбора Др Љубиша Лукић, с.р.