Пословне политике предузећа

У свом пословању ЗП "Електро Добој" а.д. Добој велику пажњу посвећује квалитету својих услуга и заштити животне средине, те су стога креиране одговарајуће референтне пословне политике:

1. Политика квалитета
2. Политика заштите животне средине

ЗП "Електро Добој" а.д. Добој испуњава све захтјеве система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима стандарда ISO 9001.

 • Систем менаџмента квалитетом је саставни дио пословне политике и све активности на његовом успостављању, одржавању и континуалном побољшању су усклађене са релевантном законском регулативом.
 • Пословним процесима управљамо отворено и искрено, коришћењем знања наших запослених и метода и алата квалитета, са циљем да одговоримо потребама наше организације и наших купаца.
 • Тежимо да остваримо потпуно задовољство купаца.
 • Менаџмент промовише и охрабрује све запослене и испоручиоце да узму активно учешће у активностима побољшања процеса.
 • Спроводимо перманентно образовање и обуку у циљу побољшања компетентности и подизања свијести о значају квалитета.
 • Топ менаџмент успоставља политику квалитета и циљеве квалитета и континуално их преиспитује у жељи да осигура да се захтјеви купаца разумију и испуњавају.
 • Запослени се упознају са политиком квалитета како би је разумјели и дали допринос остварењу нашег циља - потпуног задовољства купаца.
 • Запослени су привржени остварењу циљева квалитета који воде ка континуалном побољшању и достизању изврсности.
 • Политика квалитета је истакнута на улазима и на видним мјестима у нашој организацији.
 • Политика је саопштена преко медија и свим заинтересованим странама.
 • Политика квалитета је обавезујућа за запослене.

ЗП "Електро Добој" а.д. Добој је привржено остваривању политике заштите животне средине. Креирали смо политику заштите животне средине која важи на свим нашим локацијама, као изјаву наше привржености очувању и континуалном побољшању квалитета животне средине. Овом политиком смо утврдили правце активности везане за заштиту животне средине.

Заштита животне средине је дио наше пословне политике. Перформансе заштите животне средине, на које смо поносни и које унапређују наше пословне перформансе, у функцији су одрживог развоја нашег предузећа и локалне заједнице. Заштита животне средине је кључна вриједност нашег предузећа и ми осигуравамо да овакав приступ буде распрострањен у цијелом предузећу.

Систем управљања заштитом животне средине је усклађен са захтјевима стандарда ISO 14001. Успоставили смо систем који гарантује да:

 • сви наши пословни процеси буду руковођени принципима одрживости и дугорочне бриге за животну средину;
 • сви наши пословни процеси буду реализовани на начин који обезбјеђује минимално коришћење природних ресурса и превенцију загађења;
 • наша стратегија заштите животне средине постане индустријски стандард и обезбиједи континуално и дугорочно побољшање; стратегија ће бити усаглашена са важећим законским захтјевима и другим захтјевима;
 • кроз мониторинг и мјерење наших перформанси у напред наведеним областима и кроз имплементацију документованих општих и посебних циљева, ми смо у стању да демонстрирамо континуално побољшање наше перформансе по питању заштите животне средине;
 • имамо особље које је обучено и одговорно за остваривање нивоа перформанси везаних за животну средину којима смо привржени.

Највише руководство даје пуну подршку остваривању политике заштите животне средине. Политика ће бити ревидована по потреби иза сваког годишњег преиспитивања система управљања заштитом животне средине од стране руководства.

Спроводимо образовање и обуку у циљу унапређења знаwа и способности свих запослених у погледу везе њихових активности и животне средине, а самим тим и пословања предузећа. Комуницирамо о политици са свим запосленима и свим заинтересованим странама.

Политика заштите животне средине је истакнута на улазима у наше предузеће и на видним мјестима. Политика је обавезујућа за све запослене.