Одлука о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијевања

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Надзорни одбор

Број: НО-11533/19
Датум: 23.08.2019. године

На основу члана 44. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој и члана 6. Пословника о раду надзорног одбора, на приједлог Управе Матичног предузећа број: 1.1/01-1933-1/19 од 20.08.2019. године, Надзорни одбор у посебном поступку изван сједнице 23.08.2019. године телефонским путем донио је:

О Д Л У К У
о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијeвања

I
У члану I Одлуке о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијевања број: НО-17706/18 од 27.12.2018. године, у Табели 1) са исказаним тарифним ставовима за резервно снабдијевање, јединичне цијене за крајње купце категорије потрошње 110 kV, 35 kV и 10 kV мијењају се и гласе:

(НАПОМЕНА: Табела 1) Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској, налази се у документу ''Одлука о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијeвања'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца износи 2,48 КМ/мјерном мјесту мјесечно.

Цијена електричне енергије за квалификоване купце који имају право да се снабдијевају код резервног снабдјевача, једнака је за квалификоване купце исте категорије потрошње у Републици Српској.


II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.09.2019. године.


Предсједник Надзорног одбора
Никола Крагуљ