Позив за 50. ванредну сједницу Скупштине акционара

На основу члана 268. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08 и 58/09), члана 272. став 4. Закона о измјенама и допунама Закона привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11) и члана 44. тачка 4. Статута МХ „ЕРС” МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Надзорни одбор
С А З И В А
Педесету ванредну сједницу Скупштине акционара
МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Педесета ванредна сједница Скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој одржаће се дана 10.03.2023. године (петак) у сали за састанке МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, улица Николе Пашића 77. у Добоју, са почетком у 11,00 часова. За сједницу се предлаже сљедећи:
Дневни ред:
1. Именовање радних тијела (предсједника скупштине, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање)

2. Разматрање и усвајање записника са Четрдесет девете годишње сједнице скупштине акционара

3. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој за 2022. годину

4. Доношење одлуке о измјенама и допунама Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

5. Разно

У случају да се 50. ванредна сједница скупштине акционара не одржи дана 10.03.2023. године, поновљена скупштина акционара одржаће се дана 17.03.2023. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право да учествују у раду скупштине имају сви акционари, лично или заступани по пуномоћницима.
Пуномоћ за заступање акционара мора бити овјерена код надлежног органа или овлашћеног лица.
Припремљени материјал по предложеном дневном реду може се ставити на увид заинтересованим акционарима сваког радног дана од дана објављивања овог позива до одржавања скупштине, у термину од 8,00 до 14,00 часова у Стручној служби Предузећа.
Материјал за сједницу скупштине акционара можете погледати на интернет страници www.elektrodoboj.net.
Право учешћа и право гласа на скупштини имају акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на десети дан прије дана одржавања скупштине акционара, односно 28.02.2023. године.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника или гласањем писменим путем учествују у раду скупштине акционара.

У Добоју, 20.02.2023. године Предсједник Надзорног одбора
Број: НО-1727/23 Др Љубиша Лукић, с.р.