Обавјештење о исплати дивиденди акционарима

На основу члана 57. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој и Одлуке о расподјели нераспоређене добити исказане на дан 31.12.2022. године број: СА-14157/23 од 28.12.2023. године Управа предузећа објављује


ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА


Обавјештавају се акционари МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој да је Скупштина акционара донијела Одлуку о расподјели нераспоређене добити исказане на дан 31.12.2022. године број: СА-14157/23 од 28.12.2023. године којом је одређено да ће се дивиденда у износу од 40.000.000,00 КМ исплатити акционарима сразмјерно њиховом броју акција, по принципу свакој акцији исти номинални дио од 1,28543127 КМ.

Дивиденда ће се исплатити свим акционарима МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој који имају статус на дан 15.03.2024. године (дан дивиденде, дан пресјека), а као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 22.03.2024. године.

Позивају се акционари МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој да поднесу захтјев за исплату дивиденде лично, путем пуномоћника или законског заступника или путем поште.

Акционари који подносе захтјев путем поште дужни су доставити податке из којих се може утврдити њихов идентитет као акционара (име, презиме и ЈМБ за физичка лица, овјерена копија рјешења о регистрацији из Регистра пословних субјеката не старија од 3 мјесеца, рјешење о утврђивању пореског броја) и број рачуна за уплату. У случају да захтјев за исплату дивиденде подноси пуномоћник, дужан је доставити пуномоћ са овјереним потписом даваоца пуномоћи.

Обавјештавамо акционаре да у складу са чланом 47. став 4. Закона о привредним друштвима потраживања акционара отворених акционарских друштава по основу дивиденде застаријевају у року од десет година од дана доношења одлуке скупштине акционара о исплати дивиденде. По протеку рока застарјелости, потраживања акционара према Предузећу по основу дивиденди неће бити исплаћивана акционарима, односно акционари губе право потраживања по основу дивиденде.

Захтјев за исплату дивиденде се може доставити на протокол Предузећа, путем поште на адресу Николе Пашића 77, 74 000 Добој и на email: info@elektrodoboj.net

За додатне информације у вези исплате дивиденде акционари се могу обратити на бројеве телефона: +387 53 209-702, 209-723 и 209-758.

Обавјештење можете преузети на следећем линку: Обавјештење о исплати дивиденди акционарима

Образац захтјева за исплату дивиденди можете преузети на следећем линку: Захтјев за исплату дивиденди