Одлука o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора

На основу члана 28. став (1) и став (2) Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), на основу члана 30. и члана 31. Закона о обновљивим изворима енергије и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 36. став (2) Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 33. став 1. тачка в) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), уз сагласност Владе Републике Српске, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 32. редовној сједници, одржаној дана 25. новембра 2016. године, у Требињу, донијела је

ОДЛУКУ

o висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

I
Овом одлуком утврђујe се висина јединичне накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у складу са одредбама Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији и Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији.

II
Накнадом из тачке I ове одлуке обезбјеђују се средства за исплату премија произвођачима електричне енергије који остварују право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и право на премију, средства потребна за покривање дијела трошкова балансирања производних постројења која раде у систему подстицања, средства потребна за функционисање Оператора система подстицаја и средства за функционисање Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности.

III
Јединичнa накнада из тачке I ове одлуке се утврђује у висини од 0,0044 KM/kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењиваће се почев од 1. јануара 2017. године.

IV
Накнада за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији се зарачунава сваком крајњем купцу у Републици Српској у износу који је једнак производу јединичне накнаде из тачке III ове одлуке и преузете активне електричне енергије и исказује се као посебна ставка на рачуну крајњег купца.

V
Јединична накнада из тачке III ове одлуке преиспитује се и усклађује на начин и у роковима прописаним одредбама члана 56. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.

VI
Почетком примјене ове одлуке престаје да важи Одлука о висина накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 14/16).

VII
Диспозитив ове одлуке се објављује у Службеном гласнику Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) донијела је Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији на основу овлаштења из члана 30. став (4) Закона о обновљивим изворима енергије (Службени гласник Републике Српске број 39/13, 108/13 и 79/15) – у даљем тескту: Закон, којим је прописано да висину накнаде утврђује одлуком Регулаторна комисија, уз сагласност Владе Републике Српске. Такође, овим чланом и чланом 31. Закона прописан је начин прикупљања средстава потребних за функционисање система подстицаја и намјена прикупљених средстава. Средства за подстицање производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора и у ефикасној когенерацији обезбјеђују се кроз накнаду за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.

Члановима 55. и 56. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) (у даљем тексту: Правилник о подстицању), прописан је систем прикупљања средстава за исплату премија, обрачун потребног износа накнаде за обновљиве изворе, те начин периодичног поравнања накнада.

Накнаду за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију обрачунава и наплаћује снабдјевач крајњих купаца и приказује као посебну ставку на рачуну. Накнаду за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију плаћа и квалификовани купац који, у складу са дозволом Државне регулаторне комисије за електричну енергију, купује електричну енергију за властите потребе самостално на иностраном тржишту.

Регулаторна комисија утврђује потребни износ накнада за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију, а на основу утврђених гарантованих откупних цијена и премија, одобрених трошкова за рад Оператора система подстицаја, планираних трошкова балансирања, планиране производње из обновљивих извора и когенеративних постројења, референтних велепродајних цијена, остварене разлике између укупно обрачунатих накнада и исплаћених премија у претходној години, износа средстава (10% од прикупљене накнаде) за Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност (у даљем тексту: Фонд), те планиране потрошње крајњих купаца у Републици Српској.

Улазни параметри за утврђивање јединичне накнаде у висини од 0,0044 KM/kWh су: средства у износу од 19.136.554 КМ потребна за исплату премија за подстицање планиране производње електричне енергије из обновљивих извора енергије од 224.593.349 kWh, средства за рад Оператора система подстицаја у износу од 290.070 КМ, средства у износу од 510.000 КМ, планирана за покривање дијела трошкова балансирања производних постројења која раде у систему подстицаја, која се у складу са чланом 31. став (1), тачка б) Закона исплаћују из прикупљене накнаде, а која је Оператор система подстицаја исказао у захтјеву као планску величину, средства за Фонд од 1.600.678 КМ, планирана потрошња крајњих купаца у Републици Српској за 2017. годину од 3.616.610.000 kWh, те процијењени преостали износ средства из претходног периода од 5.530.520 КМ. Преостала средства су обрачуната као разлика између износа обрачунатог кроз фактурисане накнаде крајњим купцима у текућој години, преосталих средстава из претходне године и исплата на име премија произвођачима који су у систему подстицаја, исплата на име Оператора система подстицаја, исплата на име Фонда и исплата на име покривања трошкова балансирања.

Код обрачуна преосталих средстава из претходног периода, с обзиром да се у моменту обрачуна накнаде није располагало са подацима о остварењу за четврти квартал 2016. године, било је неопходно извршити процјену средстава која ће бити обрачуната и утрошена до краја године. Процјена је извршена на основу планиране производње произвођача који су остварили право на подстицај, процијењене потрошње крајњих купаца, висине накнаде за 2016. годину, планираног износа потребног за функционисање Оператора система подстицаја и обрачунатих средстава за Фонд и процијењеног износа средстава на име покривања трошкова дебаланса. Будући да јединична накнада за 2016. годину износи 0,0025 KM/kWh очекује се да ће до краја ове године бити обрачунато укупно 8.619.732 КМ, да ће се за исплату премија утрошити укупно 10.017.611 КМ, за рад Оператора система подстицаја 263.700 КМ, а за Фонд 861.973 КМ, те за трошкове дебаланса 249.287 КМ. Обрачуната, а неутрошена средства из претходне 2015. године износе 8.303.360 КМ, тако да је процијењено да ће преостала средства на крају 2016. године износити 5.530.520 КМ.

Приликом обрачуна потребних средстава за 2017. годину, у складу са чланом 55. Правилника о подстицању, од укупно планираних потребних средства за 2017. годину у износу од 19.936.624КМ (премија+ОСП+трошак дебаланса), одузет je процијењени износ обрачунатих, а неутрошених средстава из претходног периода у износу од 5.530.520 КМ. На овај начин је утврђен укупан износ од 14.406,105 КМ на који су додата средства за Фонд, планирана у складу са Законом, у износу од 1.600.678 КМ и на тај начин су добијена укупна средства која је потребно прикупити кроз накнаду у 2017. години у износу од 16.006.783 КМ.

Узимајући у обзир напријед наведене чињенице у погледу средстава потребних за функционисање система подстицаја у 2017. години и чињеницу да планирана нето потрошња крајњих купаца у Републици Српској за 2017. годину износи 3.616.610.000 kWh, јединична накнада је утврђена у износу од 0,0044 KM/kWh и примјењиваће се почев од 1. јануара 2017. године.

Планирана годишња производња електричне енергије процијењена је у износу од 224.593.349 kWh и односи се на планирану производњу у производним постројењима која су остварила право на подстицај, као и на планирану производњу у производним постројењима која су остварила прелиминарно право и чији је почетак рада планиран у 2017. години. Ова процјена је рађена на бази претпоставке да је, на бази расположивих информација, у овом моменту, нереално очекивати да се у 2017. години оствари сва планирана производња из Акционог плана Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије (обновљиви извори: 417,58 GWh и ефикасна когенерација 83,19 GWh).

На ову одлуку сагласност даје Влада Републике Српске, како је то прописано одредбом члана 30. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и у ефикасној когенерацији.

Након прибављања сагласности Владе Републике Српске, одлука ће бити објављена у Службеном гласнику Републике Српске.

Број: 01-497-11/16/Р-32-341
Датум: 25. новембар 2016. године
Требиње

Предсједник
Владислав Владичић