Одлука о измјени Одлуке о цијени електричне енергије резервног снабдијевања

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Надзорни одбор
Број: НО-2287/19
Датум: 20.02.2019. године

На основу члана 44. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој и члана 6. Пословника о раду Надзорног одбора, на Приједлог Управе Матичног предузећа број: 1.1/02-95-41/19 од 14.02.2019. године, одлуке Надзорног одбора МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње број: НО-02-95-45/19 од 14.02.2019. године и препоруке Одбора за ревизију МХ „ЕРС“ Матичног предузећа а.д. Требиње број: ОР-02-95-43/19 од 14.02.2019. године, Надзорни одбор у посебном поступку изван сједнице 20.02.2019. године, телефонским путем донио је:


О Д Л У К У
о измјени Одлуке о цијени електричне енергије резервног снабдијeвања
број: НО-17706/18 од 27.12.2018. године

I
У члану I став 1. и став 3. Одлуке о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијeвања број: НО-17706/18 од 27.12.2018. године мијењају се и гласе:

''Цијена електричне енергије за квалификоване купце који по први пут користе услугу резервног снабдијевања, у току прва два мјесеца коришћења ове услуге, увећава се за 3,75% у односу на цијене електричне енергије за јавно снабдијевање.''

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца који по први пут користе услугу резервног снабдијевања, у току прва два мјесеца коришћења ове услуге, дати су Табелом 1.

(НАПОМЕНА: Табела 1) Тарифни ставови за резервно снабдијевање у току прва два мјесеца коришћења услуге, налази се у документу ''Одлука о измјени Одлуке о цијени електричне енергије резервног снабдијeвања'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)

II
У члану II став 1. и став 3. Одлуке мијењају се и гласе:

''Цијена електричне енергије за квалификоване купце који користе услугу резервног снабдијевања увећава се за 7,5% у односу на цијене електричне енергије за јавно снабдијевање.''

Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској дати су Табелом 2.

(НАПОМЕНА: Табела 2) Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској, налази се у документу ''Одлука о измјени Одлуке о цијени електричне енергије резервног снабдијeвања'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.02.2019. године.


Предсједник Надзорног одбора
Никола Крагуљ