Одлука о измјени Одлуке о цијени електричне енергије резервног снабдијевања

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Надзорни одбор

Број: НО-4006/19
Датум: 26.03.2019. године

На основу члана 44. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Надзорни одбор на 21. сједници одржаној 26.03.2019. године донио је:

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о цијени електричне енергије резервног снабдијeвања

I

У Табелама 1) и 2) Одлуке о измјени цијене електричне енергије резервног снабдијевања број: НО-17706/18 од 27.12.2018. године мијењају се јединичне цијене за крајње купце категорије потрошње 110 kV и гласе:

(НАПОМЕНА: Табела 1) Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца на 110 kV у току прва два мјесеца коришћења услуге, налази се у документу ''Одлука о измјени Одлуке о цијени електричне енергије резервног снабдијeвања за категорију потрошње 110 kV'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)

(НАПОМЕНА: Табела 2) Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца на 110 kV након прва два мјесеца коришћења услуге, налази се у документу ''Одлука о измјени Одлуке о цијени електричне енергије резервног снабдијeвања за категорију потрошње 110 kV'' који можете преузети на сајту Електро Добоја у секцији Тарифни ставови/Одлуке и рјешења (http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx)


II

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца се не мијења.
Цијене резервног снабдијевања за купце категорије потрошње 35 kV и 10 kV не подлијежу измјени, обзиром да јединичне цијене дистрибутивне мрежарине на овим напонским нивоима остају непромијењене.


III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.03.2019. године.

Предсједник Надзорног одбора
Никола Крагуљ