Тарифни ставови

Тарифни ставови за резервно и јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије

Цијене електричне енергије, изражене кроз тарифне ставове, које се примјењују од 01.09.2019. године.
(наведене цијене су у КМ, без ПДВ)

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца електричне енергије

Тарифни ставови за резервно снабдијевање Мјерно мјесто Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорија потрошње Јединица мјере КМ/ММ/ мјесец КМ/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето)
Доба дана
110 kV ВТ 2,48 1,4720 0,1000 0,0000
МТ 0,0555
35 kV ВТ 2,48 3,9990 0,1044 0,0190
МТ 0,0522
10 kV ВТ 2,48 7,8515 0,1064 0,0227
МТ 0,0532
Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БИХ бр. 02/16 од 18.01.2016. године), тарифа за прекомјерно преузету енергију из мреже преноса је 0 КМ/kVArh.

 • Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.
 • Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.
 • Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06:00 - 22:00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07:00 до 23:00 часа за љетно рачунање времена.
 • Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22:00 - 06:00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23:00 до 07:00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22:00 (23:00) до понедељка у 06:00 (07:00) часова, кao и eлeктричнa eнeргиja испoручeнa држaвним прaзницимa пoд услoвoм дa је купaц oбeзбиjeдио одговарајући начин мјерења.

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (дистрибутивна мрежарина)

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (дистрибутивна мрежарина) Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорија потрошње Јединица мјере КМ/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето)
Доба дана
35 kV ВТ 3,9990 0,0154 0,0190
МТ 0,0077
10 kV ВТ 7,8515 0,0174 0,0227
МТ 0,0087
 • Љетна цијена
 • Зимска цијена
 • Јединствена цијена током године

Тарифни ставови за јавно снабдијевање купаца електричне енергије

Тарифни ставови за јавно снабдијевање Мјерно мјесто Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошње и групе купаца Јединица мјере КМ/ММ/ мјесец КМ/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето)
Назив категорије Назив групе Доба дана
0,4 kV – остала потрошња 1. ТГ ВТ 2,48 16,4625 0,0966 0,0285
MT 0,0483
2. ТГ СТ 2,48 4,1486 3,1913 0,1712 0,1317 0,0376 0,0289
3. ТГ ВТ 2,48 4,1486 3,1913 0,2070 0,1592 0,0453 0,0349
МТ 0,1035 0,0796
6. ТГ СТ 2,48 4,1486 3,1913 0,1199 0,0923 0,0376 0,0289
7. ТГ ВТ 2,48 4,1486 3,1913 0,1446 0,1110 0,0453 0,0349
МТ 0,0723 0,0555
0,4 kV – јавна расвјета СТ 2,48 0,1578
0,4 – домаћинства 1. ТГ СТ 2,48 1,4149 1,0884 0,1229 0,0945
2. ТГ ВТ 2,48 1,4149 1,0884 0,1486 0,1140
МТ 0,0743 0,0570
Oбрачунска снага за тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем, износи:
 • Остала потрошња на ниском напону 2. и 3. тарифна група: 5 kW
 • Остала потрошња на ниском напону 6. и 7. тарифна група: 7 kW
 • Домaћинства са једнотарифним бројилом 1. тарифна група: 3,3 kW
 • Домаћинства са двотарифним бројилом 2. тарифна група: 5,2 kW.

Фиксни мјесечни износ накнаде за обрачунску снагу по мјерном мјесту дат је у сљедећој табели:

Категорије потрошње и групе купаца Јединица мјере КМ/мјесец
Сезона ВС (зима) НС (љето)
Назив категорије Назив групе Обрачунска снага
Остала потрошња 2. ТГ 5 kW 20,74 15,96
3. ТГ
6. ТГ 7 kW 29,04 22,34
7. ТГ
Домаћинства 1. ТГ 3,3 kW 4,67 3,59
2. ТГ 5,2 kW 7,36 5,66
 • Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.
 • Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.
 • Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06:00 - 22:00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07:00 до 23:00 часа за љетно рачунање времена.
 • Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22:00 - 06:00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23:00 до 07:00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22:00 (23:00) до понедељка у 06:00 (07:00) часова.
 • Средњи дневни тарифни ставови (СТ) се примењују за мјерна мјеста са једнотарифним бројилом и за мјерна мјеста са двотарифним бројилом код којих се обје тарифе (ВТ и МТ) фактуришу по цијенама за једнотарифно мјерење, уколико мјерно мјесто припрада 1. тарифној групи.

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (дистрибутивна мрежарина)

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (дистрибутивна мрежарина) Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошње и групе купаца Јединица мјере КМ/ММ/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Сезона ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето)
Назив категорије Назив групе Доба дана
0,4 kV – остала потрошња 1. ТГ ВТ 16,4625 0,0224 0,0285
MT 0,0112
2. ТГ СТ 4,1486 3,1913 0,0576 0,0443 0,0376 0,0289
3. ТГ ВТ 4,1486 3,1913 0,0696 0,0536 0,0453 0,0349
МТ 0,0348 0,0268
6. ТГ СТ 4,1486 3,1913 0,0548 0,0422 0,0376 0,0289
7. ТГ ВТ 4,1486 3,1913 0,0662 0,0508 0,0453 0,0349
МТ 0,0331 0,0254
0,4 kV – јавна расвјета СТ 0,1008
0,4 – домаћинства 1. ТГ СТ 1,4149 1,0884 0,0670 0,0516
2. ТГ ВТ 1,4149 1,0884 0,0814 0,0624
МТ 0,0407 0,0312
 • Љетна цијена
 • Зимска цијена
 • Јединствена цијена током године