Тарифни ставови

Цијене електричне енергије, изражене кроз тарифне ставове, које се примјењују од 01.01.2023. године.
(наведене цијене су у КМ, без ПДВ)

На основу одредбе члана 28. тачка 14, члана 30. став 2. и члана 87. став 2. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, број 68/20) и одредбе члана 33. став 1. тачка в. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), одлучујући по захтјеву јавног снабдјевача Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће, Акционарско друштво Требиње за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање електричном енергијом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 58. редовној сједници, одржаној 15. децембра 2022. године, у Требињу, донијела je

О Д Л У К У

о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској

I

Одобрава се цијена енергије за јавно снабдијевање крајњих купаца електричне енергије према захтјеву јавног снабдјевача Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће, а.д. Требиње, у износу од 0,0643 KM/kWh за набавку електричне енергије и 2,48 КМ/мјерном мјесту/мјесец за услугу снабдијевања.

II

На основу цијене енергије из тачке I ове одлуке и тарифних ставова за коришћење дистрибутивне мреже, уважавајући начело постепености промјена, утврђују се тарифни ставови за јавно снабдијевање електричном енергијом по категоријама потрошње и групама купаца, како слиједи:

Категорије потрошње/тарифне групе/опсег Опсег потрошње Доба дана Тарифни ставови за јавно снабдијевање електричном енергијом
ЕНЕРГИЈА МРЕЖАРИНА
Мјерно мјесто Активна електрична енергија Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реак.ел.ен.
kWh Доба дана/ КМ/мјесец/ КМ/kWh/ КМ/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Домаћинства 1. ТГ I до 500 СТ 2.48 0.0544 3.1668 0.0509 n/a
II 501 до 1500 СТ 2.48 0.0914 3.1668 0.0509
III од 1501 СТ 2.48 0.2013 3.1668 0.0509
Домаћинства 2. ТГ I до 500 ВТ 2.48 0.0655 3.1668 0.0669 n/a
МТ 0.0328 - 0.0335
II 501 до 1500 ВТ 2.48 0.1101 3.1668 0.0669
МТ 0.0551 - 0.0335
III од 1501 ВТ 2.48 0.2425 3.1668 0.0669
МТ 0.1213 - 0.0335
Мали купци - Остала потрошња на 0,4kV ОП 1. ТГ ВТ 2.48 0.0800 18.2444 0.0305 0.0635
МТ 0.0400 - 0.0153 -
ОП 2. ТГ CT 2.48 0.0958 6.5334 0.0502 0.0527
ОП 3. ТГ ВТ 2.48 0.1154 6.5334 0.0637 0.0635
МТ 0.0580 - 0.0318 -
ОП 6. ТГ CT 2.48 0.0643 6.5334 0.0502 0.0527
ОП 7. ТГ ВТ 2.48 0.0775 6.5334 0.0637 0.0635
МТ 0.0388 - 0.0318 -
Категорије потрошње/тарифне групе Опсег потрошње Доба дана Тарифни ставови за јавно снабдијевање електричном енергијом УКУПНО
Мјерно мјесто Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реак.ел.ен.
kWh Доба дана/ КМ/мјесец/ КМ/kW/мјесец КМ/kWh КМ/kVArh
Домаћинства 1. ТГ I до 500 СТ 2.48 3.1668 0.1053 n/a
II 501 до 1500 СТ 2.48 3.1668 0.1423
III од 1501 СТ 2.48 3.1668 0.2522
Домаћинства 2. ТГ I до 500 ВТ 2.48 3.1668 0.1324 n/a
МТ - 0.0663
II 501 до 1500 ВТ 2.48 3.1668 0.1770
МТ - 0.0886
III од 1501 ВТ 2.48 3.1668 0.3094
МТ - 0.1548
Мали купци - Остала потрошња на 0,4kV ОП 1. ТГ ВТ 2.48 18.2444 0.1105 0.0635
МТ - 0.0553 -
ОП 2. ТГ CT 2.48 6.5334 0.1460 0.0527
ОП 3. ТГ ВТ 2.48 6.5334 0.1791 0.0635
МТ - 0.0898 -
ОП 6. ТГ CT 2.48 6.5334 0.1145 0.0527
ОП 7. ТГ ВТ 2.48 6.5334 0.1412 0.0635
МТ - 0.0706 -
Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.
Oбрачунска снага за крајње купце којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем износи:
  • Остала потрошња 2, 3, 6. и 7. тарифна група:    5 kW
  • Домаћинства 1. и 2. тарифна група:                   3,3 kW.
Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

III

Јавни снабдјевач, корисник дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом, дужан је да на одговарајући начин објави тарифне ставове и релевантне одредбе ове одлуке и учини их доступним свим крајњим купцима који имају право на јавно снабдијевање.

IV

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења, а примјењује се за обрачун утрошене електричне енергије испоручене од 1. јануара 2023. године.

V

Даном почетка примјенe ове одлуке престаје примјена Одлуке о тарифним ставовима за јавно снабдијевање у Републици Српској број 01-213-64/15/Р-08- 121 од 25. марта 2016. гoдине (Службени гласник Републике Српске, број 30/16).

VI

Ова одлука објављује се у Службеном гласнику Републике Српске и на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

На основу одредбе члана члана 28. тачка 6, члана 30. став 2. и члана 55. тачка 2. и 3. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске број: 68/20) и члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), одлучујући у тарифном поступку поводом захтјева оператора дистрибутивних система у Републици Српској за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 58. редовној сједници, одржаној 15. децембра 2022. године, у Требињу, донијела je

О Д Л У К У

о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

I

Утврђују се тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској како слиједи:

Категорије потрошње и тарифне групе Доба дана Тарифни ставови за преносну мрежу Тарифни ставови за дистрибутивну мрежу
Обрачунска снага Активна електрична енергија Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реакт.ел.ен.
КМ/KW/ мјесец KM/KWh КМ/KW/мјесец KM/KWh KM/KVArh
35 kV ВТ 1,3609 0,0215 2,9753 0,0015 0,0302
МТ - 0,0108 - 0,0007 -
10 kV ВТ 1,0744 0,0192 9,7499 0,0043 0,0361
МТ - 0,0096 - 0,0021 -
0,4kV Остала потрошња 1. ТГ ВТ 0,6261 0,0134 17,6183 0,0171 0,0635
МТ - 0,0067 - 0,0086 -
2. i 6. ТГ СТ 0,5721 0,0144 5,9613 0,0358 0,0527
3. i 7. ТГ ВТ 0,5721 0,0182 5,9613 0,0455 0,0635
МТ - 0,0091 - 0,0227 -
0,4kV Јавна расвјета СТ - 0,0274 - 0,1029 -
0,4kV Домаћинства 1. ТГ СТ 0,2702 0,0144 2,8966 0,0365 -
2. ТГ ВТ 0,2702 0,0189 2,8966 0,0480 -
МТ - 0,0095 - 0,0240 -
Категорије потрошње и тарифне групе Доба дана Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система УКУПНО
Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реакт.ел.ен.
КМ/KW/мјесец KM/KWh KM/KVArh
35 kV ВТ 4,3362 0,0230 0.0302
МТ - 0,0115 -
10 kV ВТ 10,8243 0.0235 0,0361
МТ - 0,0117 -
0,4kV Остала потрошња 1. ТГ ВТ 18,2444 0,0305 0,0635
МТ - 0,0153 -
2. i 6. ТГ СТ 6,5334 0,0502 0,0527
3. i 7. ТГ ВТ 6,5334 0,0637 0,0635
МТ - 0,0318 -
0,4kV Јавна расвјета СТ - 0,1303 -
0,4kV Домаћинства 1. ТГ СТ 3,1668 0,0509 -
2. ТГ ВТ 3,1668 0,0669 -
МТ - 0,0335 -
Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.
Oбрачунска снага за крајње купце којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем износи:
  • Остала потрошња 2, 3, 6. и 7. тарифна група:    5 kW
  • Домаћинства 1. и 2. тарифна група:                   3,3 kW.
Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

II

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система примјењују се за обрачун и фактурисање услуге кориштења дистрибутивне мреже ради надокнаде трошкова кориштења дистрибутивне мреже, те пренесених трошкова кориштења преносне мреже (трошкови преноса, Независног оператора система, системских и помоћних услуга).

III

Оператери дистрибутивног система дужни су објавити тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система и релевантне одредбе ове одлуке и учинити их доступним свим корисницима.

IV

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења, а примјењује се од 1. јануара 2023. године.

V

Даном почетка примjене ове одлуке престаје примјена Одлуке о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број 01-213-61/15/Р-08-118 од 25. марта 2016. године (Службени гласник Републике Српске, број 30/16).

VI

Ова одлука се објављује у Службеном гласнику Републике Српске и на интернет страници Регулаторне комисије.