Пословне политике предузећа

У свом пословању ЗП "Електро Добој" а.д. Добој велику пажњу посвећује квалитету својих услуга и заштити животне средине, те су стога креиране одговарајуће референтне пословне политике:

1. Политика квалитета
2. Политика заштите животне средине

ЗП "Електро Добој" а.д. Добој испуњава све захтјеве система менаџмента квалитетом у складу са захтјевима стандарда ISO 9001.

 • Политика квалитета је саставни дио укупне пословне политике. Она узима у обзир пословно окружење (контекст организације) и стратешко усмјерење.
 • Систем менаџмента квалитетом и све активности на његовом успостављању, одржавању и континуалном побољшању су усклађене са релевантном законском регулативом.
 • Пословним процесима управљамо отворено и искрено, коришћењем знања наших запослених, метода и алата квалитета са циљем да одговоримо потребама наше организације и наших купаца.
 • Тежимо да остваримо наш циљ - потпуно задовољство купаца.
 • Спроводимо перманентно образовање и обуку у циљу побољшања компетентности и подизања свијести о значају квалитета.
 • Топ менаџмент успоставља политику квалитета и циљеве квалитета и континуално их преиспитује у жељи да осигура да се захтјеви купаца и свих заинтересованих страна разумију и испуњавају.
 • Вршимо утврђивање ризика и прилика у свом пословању, планирање мјера које се односе на ризике и прилике, као и интегрисање тих мјера у све пословне процесе и њихово вредновање.
 • Политика квалитета је истакнута у нашој организацији, саопштена преко медија и доступна свим заинтересованим странама.
 • Политика квалитета је обавезујућа за запослене.

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој је привржено остваривању политике заштите животне средине.

Заштита животне средине је дио наше пословне политике, кључна вриједност и ми осигуравамо да овакав приступ буде распрострањен у цијелом Предузећу.

Политика животне средине одговара сврси и контексту Предузећа, укључујући природу, обим и утицај наших активности, производа и услуга на животну средину.

Перформансе заштите животне средине, у функцији су одрживог развоја нашег Предузећа и локалне заједнице.

Успоставили смо систем управљања заштитом животне средине, који је усклађен са захтјевима стандарда ISO 14001и обезбјеђује да:

 • сви наши пословни процеси буду руковођени принципима одрживости и дугорочне бриге за животну средину;
 • идентификујемо све аспекте животне средине који имају или могу имати утицај на животну средину и стављамо под контролу значајне;
 • сви наши пословни процеси буду реализовани на начин који обезбјеђује минимално коришћење природних ресурса и превенцију загађења;
 • комуницирамо о политици заштите животне средине са свим запосленима и свим заинтересованим странама;
 • обављамо своје пословне активности у складу са важећим законима и другим прописима о заштити животне средине;
 • континуално побољшавамо наше перформансе по питању заштите животне средине кроз њихов мониторинг и мјерење, имплементацију документованих општих и посебних циљева;
 • подижемо свијест запослених о значају заштите животне средине, сталним образовањем и стручним оспособљавањем, као и благовременим и квалитетним информисањем.

Политика заштите животне средине је истакнута у предузећу и на видним је мјестима. Политика је обавезујућа за све запослене.