Управљање и органи предузећа

Предузећем управљају власници акција, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним законом и Статутом предузећа.

Органе управљања Електро Добоја чине:

1. Скупштина предузећа
2. Надзорни одбор
3. Управа (менаџмент) предузећа

Конференцијска сала

Скупштина предузећа

Скупштина акционара је највиши орган предузећа, а чине је акционари регистровани у Централном регистру хартија од вриједности са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине, као и њихови овлаштени пуномоћници. Скупштину сазива Надзорни одбор, а одржава се једном годишње (годишња скупштина), најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године. Радом Скупштине предсједава предсједник скупштине који се бира на приједлог Надзорног одбора или акционара.

Скупштина предузећа надлежна је да:

 • доноси Статут предузећа,
 • доноси измјене и допуне Статута које морају бити нотарски потврђене,
 • утврђује пословну политику предузећа усклађену са заједничком пословном политиком групације – Мјешовитог Холдинга ЕРС,
 • усваја годишњи план и извјештаје о пословању,
 • доноси Пословник о свом раду на приједлог предсједника скупштине и друге пословне акте у складу са законом и Статутом,
 • доноси Етички кодекс,
 • доноси трогодишњи план пословања и ребалансирани план пословања усклађен са плановима пословања групације – Мјешовитог Холдинга ЕРС,
 • доноси програм инвестиција за плански период, у складу са планом пословања,
 • именује, оцјењује успјешност у раду и разрјешава Надзорни одбор, именује и разрјешава Одбор за ревизију и одлучује о њиховим накнадама,
 • одлучује о промјени права везаних за класе и врсте акција, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 • одлучује о статусним промјенама, промјенама правне форме и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 • одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, уз претходну писмену сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 • одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитка, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 • даје одобрење на одлуке Надзорног одбора о додјели донација,
 • одлучује о повећању и смањењу основног капитала предузећа уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 • одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима, уз сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 • одлучује о оснивању нових предузећа или пословних јединица и престанку предузећа, уз претходну сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 • одлучује о остваривању захтјева предузећа према члановима Управе и Надзорног одбора или појединим акционарима у вези са накнадом штете настале при оснивању, куповини или вођењу пословања предузећа,
 • одлучује о подношењу захтјева Матичном предузећу за накнаду штете изазване радњама или поступањима Матичног предузећа, којима је предузеће доведено у положај да изврши за себе штетан правни посао, или да на своју штету нешто учини или пропусти да учини,
 • одлучује о заступању предузећа у судским поступцима који се воде против чланова Надзорног одбора и Управе предузећа или евентуалним поступцима против чланова других органа предузећа,
 • одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом предузећа.

Надзорни одбор

Надзорни одбор се састоји од 5 (пет) чланова. Чланови Надзорног одбора бирају се из реда акционара, или других лица изван предузећа, на период од четири године, уз могућност поновног избора. Надзорни одбор из својих редова бира предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора. Надзорни одбор може одлучивати ако на сједници присуствује већина чланова истог, а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова. Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три мјесеца.

Надлежности Надзорног одбора су сљедеће:

 • надзире и оцјењује успјешност рада Управе предузећа путем норми, односно стандарда њеног учинка,
 • доноси Пословник о свом раду, Правилнике, Упутства и друге опште акте предузећа у складу са Законом,
 • предлаже Статут, као и његове измјене и допуне, Етички кодекс и друге акте Скупштини,
 • сазива Скупштину предузећа,
 • предлаже именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
 • именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним Статутом, Законом и менаџерским уговором,
 • утврђује приједлог одлука Скупштине акционара и врши контролу спровођења усвојених одлука,
 • именује главног правног савјетника,
 • надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за ревизију, те вањског ревизора са специфицираним роковима,
 • систематски надзире пословање и законитост пословања предузећа,
 • одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима,
 • доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем,
 • даје овлашћења за ограничене активности у складу са законом и Статутом,
 • даје налог Управи за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима,
 • доноси одлуке о инвестирању у складу са Законом и Статутом до 100.000 КМ самостално, а преко 100.000 КМ до 1.000.000,00 КМ у пословној години, уз сагласност Надзорног одбора Матичног предузећа, а преко тог износа уз сагласност Скупштине Матичног предузећа,
 • доноси одлуку о додјели донација (која касније мора бити одобрена од стране Скупштине предузећа), у складу са законом, општим актима и Планом пословања предузећа у пословној години,
 • даје приједлог Скупштини о оснивању нових предузећа,
 • даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
 • присуствовање сједницама Скупштине предузећа уз учешће у расправи без права гласа,
 • преглед пословних књига и исправа предузећа,
 • редовно извјештава Скупштину о свом раду,
 • даје инструкције органима предузећа ради отклањања неправилности у раду предузећа,
 • одлучује у другом степену по захтјевима о заштити права радника и других правних и физичких лица, у вези са пословањем предузећа, а у складу са законом и интерним актима предузећа,
 • спроводи обавезујућа упутства Надзорног одбора Матичног предузећа,
 • обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима предузећа.

Управа предузећа

Управу Предузећа чине Директор и пет Извршних директора. Управу предузећа бира Надзорни одбор већином гласова, на основу јавног конкурса за избор најбоље квалификованог кандидата, према оперативним и пословним потребама предузећа, а у складу са Законом о министарским, Владиним и другим именовањима Републике Српске. За члана Управе предузећа не може бити именовано лице које обавља извршну функцију у политичкој странци, на било којем нивоу политичког организовања. Мандат Директора и пет Извршних директора траје пет година, са могућношћу поновног избора."

Надлежности Управе су:

 • организује и води пословање предузећа,
 • заступ предузеће у складу са овим Статутом,
 • стара се за законитост рада предузећа, и одговараза законитост рада предузећа,
 • извјештавање Надзорног одбора на захтјев Надзорног одбора,
 • спровођење етичног кодекса,
 • израда, праћење, анализа и оцјена реализације планова пословања,
 • предлагање и спровођење смјерница о набавци, те спровођење важећих прописа у тој области,
 • утврђивање приједлога за расподјелу добити и покрићу губитка,
 • давање приједлога Надзорном одбору о додјели донација, у складу са Законом и планом пословања предузећа, за односну пословну годину, по претходно прибављеном мишљењу Одбора за ревизију,
 • запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима предузећа и важећим законима,
 • давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима,
 • давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама,
 • давање приједлога Надзорном одбору о оснивању нових предузећа,
 • доноси правилник и упутства о набавци којим се уређује поступак набавке у предузећу у складу са законом којим се регулише та област и у складу са Правилником о јавним набавкама Матичног предузећа,
 • надзире запослене предузећа у примјени закона из претходне тачке,
 • припрема анализе, извјештаје и информације за потребе Одбора за ревизију, Надзорног одбора и Скупштине,
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста предузећа, именује и разрјешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима и одлучује о појединачним правима запослених у складу са законом,
 • доноси Пословник о раду и друге опште правне акте у вези са организацијом рада у предузећу,
 • спроводи обавезујућа упутства и наредбе за рад донијете од Управе Матичног предузећа,
 • располаже средствима предузећа самостално до 100.000 КМ, кад су у питању јавне набавке које немају третман инвестиција,
 • од Управе Матичног предузећа тражи претходну сагласност на покретање јавних набавки чија процјењена вриједност је већа од 100.000 КМ, које немају третман инвестиције,
 • врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и актима предузећа.